PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU

Login k účtu je zpravidla Váš e-mail (vše malým písmem). Pokud se nemůžete přihlásit ke svému účtu (vytvořenému na recepci nebo online), NEZAKLÁDEJTE ÚČET NOVÝ, ale napište na e-mail info@sportcentrummalenovice.cz.

702 175 951
Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel Sportcentra Malenovice, Bc. Jiří Kilhof, se sídlem Masarykovo náměstí 35, 752 01 Kojetín, IČ 73011932, e-mail: info@sportcentrummalenovice.cz, tel.: 777 62 61 62 (dále jen „Sportcentrum“), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených Sportcentrem a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Sportcentra a jeho zákazníků 2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (http://www.sportcentrummalenovice.cz/) a současně na recepci Sportcentra.

II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech Sportcentra

1. Aktuální nabídka zboží a služeb Sportcentra, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v obchodních prostorech Sportcentra na adrese: Sportcentrum Malenovice, Masarykova 1013, 763 02, Zlín-Malenovice a současně na internetové adrese Sportcentra. 2. Sportcentrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. 3. Zákazník má možnost za zboží a služby platit prostřednictvím zákaznické karty, má-li na zákaznickém účtu uložen Deposit (jak je specifikován níže), a to alespoň ve výši odpovídající hodnotě kupovaného zboží nebo služby. Prostřednictvím zákaznické karty lze využít i další formy úhrady za zboží a služby, a to hotovost, platební kartu, benefitní zaměstnanecké poukazy v papírové či elektronické formě (např. volnočasové poukázky Sodexo a další), a benefitní programy (např. Multisport, Activepasas a další), podmínky využívání těchto benefitů si stanovuje aktuálně a zveřejňuje v prostorách Sportcentra a na webových stránkách. Zákazník je povinen splnit podmínky stanovené Sportcentrem pro čerpání benefitů (např. zřízení zákaznického účtu, vklad na deposit pro úhradu případných storno poplatků, v opačném případě není nákup zboží nebo služeb prostřednictvím benefitů umožněn. 4. Zboží a služby lze Zákazníkovi prodat také bez použití zákaznické karty, resp. zřízení Zákaznického účtu, tedy na tzv. anonymní účet, v takovém případě jsou služby poskytovány v základní ceně a je možné využít pouze ty způsoby úhrady, které si určuje Sportcentrum.

III. Zákaznický účet, depozit, členství, permanentka

1. Zákazník si zřizuje u Sportcentra zákaznický účet. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole, a předání/doručení tohoto formuláře Sportcentru. Zákaznický účet – registraci lze také zřídit online potvrzením aktivačního e-mailu. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“), minimálně ve výši 300 Kč. 2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti, platební kartou na pokladně centra nebo prostřednictvím platební brány. Vklad na Deposit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených Sportcentrem, mimo služby osobního trenéra. Dle výše dobitého kreditu v částce 1000 Kč a vyšší, v částce 3000 Kč a vyšší, v částce 6000 Kč a vyšší nebo v částce 10000 Kč a vyšší je Zákazník přiřazen do předem definované zákaznické skupiny poskytující slevové benefity na vybrané zboží a služby dle aktuálního ceníku Sportcentra. Přiřazení odpovídající depositní skupiny se řídí vždy dle výše posledního vkladu na účet a zbývající nevyčerpaná částka na zákaznickém účtu je přiřazena do dané slevové skupiny. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Sportcentrum zasílá automaticky na e-mail Zákazníka výpis o stavu Depositu a dále s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti Depositu. 3. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost depositu je možno prodloužit vložením další finanční částky, min. 300 Kč. Celá zbývající výše Depositu bude přiřazena do slevové skupiny dle výše vkladu. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail info@sportcentrummalenovice.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být Deposit zákazníkovi vrácen, výhradně pouze v hotovosti ve stanoveném termínu současně s vrácením čipové karty a výmazu účtu. 4. Sportcentrum dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu členství, tedy časové permanentky, která umožňuje Zákazníkovi využívání služeb Sportcentra po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek (např. roční, půlroční a měsíční permanentka do fitness apod.). Sportcentrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Sportcentrum může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost členství nebo se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Sportcentrum zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti členství. 5. Sportcentrum dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu permanentky na předem stanovenou či dohodnutou kombinaci služeb, příp. zboží Sportcentra. Sportcentrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Sportcentrum může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost permanentky nebo se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Sportcentrum zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti permanentky. 6. Zakoupenou permanentku je Zákazník povinen vyčerpat do stanoveného data platnosti, které je Zákazníkovi sděleno při nákupu permanentky. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost permanentky. Platnost permanentky není možné prodloužit. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail info@sportcentrummalenovice.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být platnost permanentky prodloužena. 7. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese sportcentrummalenovice.cz/rezervace a prostřednictvím mobilní aplikace. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat, a případně i hradit si jednotlivé služby, členství nebo permanentku. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci Sportcentra. 8. Sportcentrum dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu služeb a zboží v restauraci Sportcentrum, Masarykova 1013, Zlín. Sportcentrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování.

IV. Zákaznický identifikátor

1. Po zřízení zákaznického účtu bude Zákazníkovi předána zákaznická karta, která slouží jako identifikátor k zákaznickému účtu. Zákaznická karta může být přiřazena pouze k pojmenovanému účtu, se kterým může disponovat výlučně osoba uvedená jako majitel této karty a/nebo jakákoli osoba, která má kartu v držení, pokud majitel karty požádá o její převedení do režimu „přenosná“ dle konkrétních podmínek Sportcentra pro jednotlivé služby. Zákaznická karta bude Zákazníkovi vystavena oproti poplatku 50,- Kč (vč. DPH), nevztahuje-li se na tento poplatek slevový benefit dle výše Depositu. Sportcentrum má právo požadovat náhradu škody v případě poškození zákaznické karty. 2. V případě ztráty/odcizení zákaznické karty je Zákazník povinen co nejdříve kontaktovat Sportcentrum, aby tuto kartu zablokovala. Sportcentrum neodpovídá za případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty/odcizení zákaznické karty vzniknou.

V. Nákup služeb prostřednictvím přímé úhrady od zaměstnavatele

1. Sportcentrum umožňuje zákazníkům nákup služeb také přímou úhradou za služby, poskytovanou zaměstnavatelem, na základě vystavené faktury. Konkrétní podmínky pro využití služeb stanoví Sportcentrum. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Takto uhrazené prostředky není možné vložit na Deposit Zákazníka.

VI. Rezervace

1. Zákazník si může rezervovat aktivity sportcentra (dále jen „Rezervace“), pokud má u Sportcentra zřízen zákaznický účet, na kterém je složen Deposit ve výši odpovídající ceně jednotlivé aktivity nebo tuto aktivitu přímo hradí. 2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci sportcentra, a to na základě předložení zákaznické karty a/nebo přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu a/nebo telefonicky (po provedení ověření identifikace Zákazníka). 3. Po provedení rezervace bude Zákazníkovi blokován deposit ve výši odpovídající ceně sportovní aktivity, s čímž Zákazník provedením rezervace souhlasí. Na tuto skutečnost bude Zákazník současně upozorněn před provedením rezervace. 4. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby. 5. Sportcentrum stanoví storno poplatky pro jednotlivé služby individuálně. V případě sálových cvičení (např. TRX, kondiční box, jóga, bosu a další) a Race Walker: Pokud Zákazník zruší svou rezervaci: a. více než 6 hodin před zahájením aktivity, není mu účtován storno poplatek; b. 6 a méně hodin před zahájením aktivity, bude mu účtován storno poplatek v pevné částce 90 Kč a u aktivit pro seniory 50 Kč. V případě využití uvolněného místa není storno poplatek účtován. Badminton, squash, stolní tenis: Pokud Zákazník zruší svou rezervaci: a. více než 24 hodin před zahájením aktivity, není mu účtován storno poplatek; b. minimálně 12 hodin (od 12 do 24 hodin) před zahájením aktivity, bude mu účtován storno poplatek v pevné částce 100 Kč u badmintonu, v částce 80 Kč u squashe a v částce 40 Kč u stolního tenisu; c. minimálně 6 hodin (od 6 do 12 hodin) před zahájením aktivity, bude mu účtován storno poplatek v pevné částce 150 Kč u badmintonu, v částce 120 Kč u squashe a v částce 60 Kč u stolního tenisu; d. 6 a méně hodin před zahájením aktivity, bude mu účtován storno poplatek v pevné částce 200 Kč u badmintonu, v částce 160 Kč u squashe a v částce 80 Kč u stolního tenisu. V případě využití uvolněného místa není storno poplatek účtován. 6. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle Sportcentra, osobně na recepci sportcentra či elektronicky přes klientský účet. Ve všech přípustných formách storno rezervace je případně storno poplatek účtován. V případě chybné rezervace a jejího storna v časech, kdy je účtován storno poplatek, může Zákazník podat písemnou žádost na e-mail info@sportcentrummalenovice.cz o neúčtování storno poplatku za podmínky, že v daný den Zákazník absolvoval a řádně uhradil službu, která je předmětem storno poplatku, a to v jiném čase. Sportcentrum posuzuje oprávněnost žádosti Zákazníka.

VII. Prodej zboží a služeb přes internet

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Sportcentra jsou považovány za závazné. Podáním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a těmito Obchodními podmínkami, a že s obojím souhlasí.
2. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy či smlouvy na dodání služby (dále jen „Smlouva“). Smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení přijetí k dalšímu zpracování“, které je zasíláno Sportcentrem automaticky na e-mail Zákazníka a zároveň je uloženo v databázi Sportcentra.
3. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.
4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s koupí konkrétního zboží či s dodávkou konkrétní služby podle výběru Zákazníka. Místem dodání zboží je adresa sportcentra. Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka jeho převzetím od Sportcentra po zaplacení kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty.
5. Před zasláním objednávky Sportcentru je Zákazníku umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
6. Smlouvy jsou po svém uzavření Sportcentrem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze tomuto Sportcentru. Způsob dodání zboží Zakoupené zboží si může Zákazník vyzvednout osobně na recepci sportcentra. V případě, že si objednané zboží Zákazník nepřevezme do šesti dnů od jeho zakoupení, pokud bude zboží připraveno Sportcentrem k odběru, má Sportcentrum právo odstoupit od Smlouvy.
Platební podmínky
V internetovém obchodu (e-shopu) Sportcentra existují následující volby způsobu platby za kupované zboží nebo služby: Platební kartou
Odstoupení od smlouvy
1. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží. V případě, kdy je předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta dle předchozí věty ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je třeba, aby Zákazník o svém odstoupení od smlouvy Sportcentrum informoval, a to formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Sportcentra, nebo e-mailovou adresu: info@sportcentrummalenovice.cz nebo jiným vhodným způsobem (osobně ve sportcentru). Odstoupení od smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy. 3. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, vrátí mu Sportcentrum bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH. Pro vrácení platby Sportcentrum použije stejný platební prostředek, který použil Zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud Zákazník v odstoupení od smlouvy neuvede jinak. Pro vrácení platby, kterou Zákazník provedl prostřednictvím platební karty, se použije platební prostředek, který Zákazník uvedl v odstoupení od smlouvy. V žádném případě tím Zákazníkovi nevzniknou další náklady.
4. Platbu Sportcentrum Zákazníkovi vrátí po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Zákazník, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
5. V případě odstoupení od smlouvy Zákazník vrátí Sportcentru zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Zákazník bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Sportcentru bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím Zákazníkovi odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Sportcentrum má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být Zákazníkovi z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.
6. Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady nese Zákazník rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
7. Zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zboží zpět na kontaktní adresu Sportcentra nebo předá osobně na recepci centra.
8. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle Sportcentru zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
Reklamace
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) Sportcentra a právním řádem platným v ČR.
2. Reklamační řád internetového obchodu (e-shopu) Sportcentra je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.
Ostatní ustanovení
1. Sportcentrum si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku.
2. Ceny uváděné u jednotlivých druhů zboží/služeb jsou platné k okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem Sportcentru.
3. Sportcentrum má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V případě, že předmětné zboží již Zákazník uhradil, bude mu kupní cena vč. DPH vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno.
4. Odesláním elektronické objednávky Zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně DPH, přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu internetového obchodu (e-shopu) Sportcentra.

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Při zpracování osobních údajů se Sportcentrum řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Prohlášení o zpracování osobních údajů je k dispozici v sekci „Soukromí“ na adrese sportcentrummalenovice.cz/rezervace.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky Sportcentra jsou účinné od 1. 9. 2018 a jsou k dispozici na recepci Sportcentra a na internetových stránkách Sportcentra.
Bc. Jiří Kilhof, provozovatel

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Sportcentrum Malenovice, provozovatel Bc. Jiří Kilhof, se sídlem Masarykovo náměstí 35, 752 01 Kojetín, IČ 73011932, e-mail info@sportcentrummalenovice.cz, tel.: 777 62 61 62 (dále jen „Sportcentrum“ nebo „prodávající“), vydává s účinností od 1. 9. 2018 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží (dále jen „Reklamační řád“):

I. Všeobecná Ustanovení

1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Sportcentra. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje nebo dobití kreditu na aktivity sportovního centra (dále jen „zboží“ či „výrobek“).
2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.
3. Zákazník (dále také jako „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.

II. Reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“).
2. Dojde-li ke zrušení sportovní akce, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné na základě zákazníkem uplatněné řádné reklamace.
3. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal.
4. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.
5. Místem uplatnění reklamace je Sportcentrum Malenovice, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně ve sportcentru nebo poštou či emailem.
6. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.
7. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.
8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.
9. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.
10. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
11. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.
Bc. Jiří Kilhof, provozovatel