PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU

Login k účtu je zpravidla Váš e-mail (vše malým písmem). Pokud se nemůžete přihlásit ke svému účtu (vytvořenému na recepci nebo online), NEZAKLÁDEJTE ÚČET NOVÝ, ale napište na e-mail info@sportcentrummalenovice.cz.

702 175 951
Help

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SPORTCENTRA MALENOVICE

Provozovatel:
Bc. Jiří Kilhof, Masarykovo náměstí 35, Kojetín, IČ 73011932
Odpovědná osoba:
Bc. Jiří Kilhof, tel. 777 626 162
Tento návštěvní řád upravuje vzájemné vztahy mezi provozovatelem a jeho klienty, kteří využívají služeb sportcentra. Klientem se rozumí fyzická osoba, které byl vstup do sportcentra umožněn na základě uhrazeného jednorázového vstupu nebo na základě jiné formy vstupu dle aktuální nabídky sportcentra. Vstupem do sportcentra za účelem využití nabízených služeb se klient zavazuje dodržovat tento návštěvní řád. Každý klient je povinen se seznámit s návštěvním řádem, který je umístěn na recepci sportcentra a řídit se tímto návštěvním řádem a pokyny instruktorů či jiných osob poskytujících služby klientům (personálu). Službami poskytovanými sportcentrem se rozumí poskytování prostorů a zařízení ke cvičení, organizování různých druhů cvičení a jiných sportovních aktivit, včetně zajištění instruktorů pro tyto aktivity a poskytování dalších placených služeb (např. osobní trenér, diagnostika) dle nabídky.
I. Základní informace
Místo: Masarykova 1013, Zlín-Malenovice
Provozní doba: Pondělí – Neděle 6:30–22:00
Klienti sportcentra jsou povinni ukončit sportovní činnosti nejpozději 15 min. před ukončením provozní doby sportcentra a opustit prostory do konce provozní doby sportcentra.
II. Nabídka služeb sportcentra
- Fitness
- Wellness
- CrossGym tělocvična
- Sál pro Race Walker
- Sály pro skupinové aktivity (TRX, bosu, kruhový funkční trénink, kondiční box, jóga, zdravotní cvičení, pohybové aktivity pro děti, taneční lekce a další)
- Služby osobního trenéra
- Diagnóza na InBody 230
- Solárium
- Masáže
- Badminton, 2 kurty
- Squash, 1 kurt
- Stolní tenis, 1 stůl
- Prodej doplňkové výživy
- Šatny a sprchy
III. Užívání sportcentra
Každý návštěvník a zákazník sportovního centra je povinen nahlásit se v recepci před vstupem na sportoviště nebo začátkem cvičení.
Klient má právo užívat zařízení sportcentra a využívat jeho služby s podmínkou zakoupení vstupného z nabídky uvedených v druhém odstavci návštěvního řádu. Klient není povinen uhradit řádné vstupné v případě nákupu zboží z nabídky sportcentra.
Sportcentrum zapůjčuje ručník do fitness jako podložku pod stroje za půjčovné 30 Kč nebo osušku do wellness za půjčovné 50 Kč.
Během provozu je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání nebo rekvalifikační kurz, který ho opravňuje k poskytování služeb nabízených sportcentrem, a který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce, ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění atd.
Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Každý klient si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Před první návštěvou sportcentra doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení pro jejich zdravotní stav se svým lékařem. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy – srdce, cévy, krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, atd.) musí před návštěvou sportcentra konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Klient, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim – omezení, o tom musí pokaždé informovat personál a následně respektovat jeho pokyny. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb sportcentra, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Provozovatel není odpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit provozovateli. Pokud je klient kvůli svému zdravotnímu omezení vyloučen z lekce, je mu vstupné vráceno v plné výši. Klienti v prostorách sportcentra sportují na vlastní nebezpečí.
Úraz a vzniklá škoda musí být oznámen v den, kdy došlo k jejímu vzniku tak, aby mohly být zjištěny a prošetřeny okolnosti jejího vzniku. Provozovatel nenese odpovědnost za žádné zjištění rozhodných skutečností, pokud nebyla škoda na zdraví oznámena v souladu s předchozí větou. Za poranění a úrazy, které si klient způsobí vlastní neopatrností a nedodržením tohoto řádu či pokynů zaměstnanců či instruktorů, nenese provozovatel odpovědnost. Osoby mladší 15 let mohou využívat služby sportcentra pouze v doprovodu rodičů. V případě skupinové lekce přebírá za osoby mladší 15 let odpovědnost provozovatel (instruktor) vstupem do sálu. Po ukončení hodiny předá instruktor osoby mladší 15 let zpět rodičům či zákonnému zástupci.
Osoby mladší 15 let se nesmí bez dozoru odpovědné osoby pohybovat v prostorách posilovny, kardio zóny a dalších prostor sportcentra. Provozovatel v tomto případě nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené pohybem těchto osob.
Dětem a mladistvým je vstup do fitness povolen pouze s doprovodem osoby starší 18 let. Doprovod je po celou dobu zodpovědný za dítě. Toto ustanovení se netýká dítěte, které jde na lekci určenou pro děti bez doprovodu rodiče.
IV. Přerušení služeb sportcentra z důvodů porušení podmínek
Do sportcentra je zakázán vstup osobám:
- pod vlivem omamných a psychotropních látek
- v podnapilém stavu
- v oblečení, které není v souladu s návštěvou sportovního zařízení, zejména špinavé a páchnoucí oblečení
- vzbuzujícím veřejné pohoršení
Zaměstnanci sportcentra jsou pověřeni provozovatelem zajistit klidné a nerušené podmínky všem návštěvníkům sportcentra, kteří neporušují užívání sportcentra. V případě, že návštěvník hrubým způsobem poruší pravidla, jsou zaměstnanci povinni vyzvat návštěvníka, aby opustil prostory sportcentra bez náhrady za vstupné. Pokud tak neučiní, bude ze sportcentra vyveden.
V. Povinnosti a zákazy
- povinnost používat sportovní oblečení, vhodnou a čistou sportovní obuv
- povinnost při cvičení dbát pokynů jednotlivých instruktorů
- zákaz znečišťování prostor sportcentra
- zákaz kouření v prostorách sportcentra
- povinnost házet odpadky do odpadkových košů
- zákaz odnášení hygienických prostředků (ručníky, osušky) a sportovního vybavení, které je vlastnictvím provozovatele
- zákaz vodění zvířat do prostor sportcentra
- zákaz využívání vlastních trenérů v prostorách sportcentra
- zákaz nošení vlastních nápojů do prostorů fitness
- povinnost chovat se v souladu s dobrými mravy
- povinnost otřít stroj v kardio zóně k tomu určeným přípravkem, aplikovaným na papírový ubrousek
- povinnost uklízet po sobě sportovní nářadí
- povinnost pokládat činku na místo k tomu určené
V případě znečištění podlahy v sálu pro badminton, squash a stolní tenis má provozovatel právo pokutovat klienta do výše 500,- Kč nebo vyžadovat náhradu způsobené škody. Při poškození zapůjčených sportovních potřeb, účtujeme finanční náhradu poškozené věci.
VI. Platební podmínky
Sportcentrum nabízí návštěvníkům několik forem úhrady za nabízené služby a produkty. Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat. Zakoupené vstupy na jednotlivé aktivity nejsou jakkoliv vázané na trenéry a instruktory sportcentra. Formy úhrady za služby a zboží jsou upraveny v obchodních podmínkách sportcentra, které jsou k dispozici na recepci sportcentra.
Formy úhrady:
- platba v hotovosti / depositem
- platební karta
- platba benefitní poukázkou v papírové i elektronické formě
- online platba v rezervačním systému přes platební bránu GoPay
VII. Odpovědnost provozovatele
Za škodu na vnesených nebo odložených věcech odpovídá provozovatel sportcentra za podmínek, že tyto věci byly návštěvníkem uloženy do šatní skříňky a ta byla řádně uzamčena zámkem. Šatní skříňka není určena k odkládání klenotů, peněz, mobilních telefonů, notebooků a dalších cenností. Všechny tyto uvedené cennosti je návštěvník povinen mít stále při sobě nebo je může odložit do prostor recepce, kde je určené místo pro jejich střežení. V případě, že návštěvník sportcentra tak neučiní, neodpovídá provozovatel za vzniklou škodu (ztrátou nebo odcizením výše uvedených cenností).
Právo na náhradu škody musí být návštěvníkem uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu. Právo náhrady škody zanikne, nebylo-li uplatněno při odchodu ze sportcentra.
V případě škody na majetku a zdraví na přilehlém parkovišti, nenese provozovatel odpovědnost z důvodu, že určená plocha k parkování je veřejně přístupnou komunikací.
Klient je povinen při odchodu ze sportcentra šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou (klíč nechat v zámku botníku). Klient je povinen řádně opatrovat klíč od šatní skříňky, odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, jeho poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty či poškození je klient povinen uhradit částku 200 Kč jako náklady za výměnu zámku.
VIII. Online rezervace
Registrovaný návštěvník je oprávněn zřídit si přístup do online rezervačního systému, který nalezne na adrese rezervace.sportcentrummalenovice.cz. Přístup do online rezervačního systému lze zřídit také na recepci sportcentra. Rezervace jsou upraveny v obchodních podmínkách sportcentra, které jsou k dispozici na recepci sportcentra.
Storno podmínky: pokud se klient nedostaví anebo se řádně neodhlásí na rezervovanou lekci, je účtován storno poplatek takto:
V případě sálových cvičení (např. TRX, kondiční box, jóga, bosu a další) a Race Walker: Pokud Zákazník zruší svou rezervaci: a. více než 6 hodin před zahájením aktivity, není mu účtován storno poplatek; b. 6 a méně hodin před zahájením aktivity, bude mu účtován storno poplatek v pevné částce 90 Kč a u aktivit pro seniory 50 Kč. V případě využití uvolněného místa není storno poplatek účtován. Baminton, squash, stolní tenis: Pokud Zákazník zruší svou rezervaci: a. více než 24 hodin před zahájením aktivity, není mu účtován storno poplatek; b. minimálně 12 hodin (od 12 do 24 hodin) před zahájením aktivity, bude mu účtován storno poplatek v pevné částce 100 Kč u badmintonu, v částce 80 Kč u squashe a v částce 40 Kč u stolního tenisu; c. minimálně 6 hodin (od 6 do 12 hodin) před zahájením aktivity, bude mu účtován storno poplatek v pevné částce 150 Kč u badmintonu, v částce 120 Kč u squashe a v částce 60 Kč u stolního tenisu; d. 6 a méně hodin před zahájením aktivity, bude mu účtován storno poplatek v pevné částce 200 Kč u badmintonu, v částce 160 Kč u squashe a v částce 80 Kč u stolního tenisu. V případě využití uvolněného místa není storno poplatek účtován.
Veškeré další informace a přístup do rezervačního systému najdete na www.sportcentrummalenovice.cz nebo na recepci sportcentra na tel. 702 175 951.
IX. Ostatní ustanovení
V celém prostoru platí zákaz nabízení jakýchkoli služeb, či zboží, zvláště pak služeb a zboží přímo související s činností společnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo takovému počínání zamezit a následně i zamezit takto počínajícím osobám přístup.
Studentskou slevu lze uplatnit POUZE po předložení platného studentského průkazu. Platí pro studenty do 26 let. Bez předložení průkazu není slevu možné uplatnit.
Provozovatel vede evidenci klientů, obsahující jejich osobní údaje (neplatí v případě jednorázových vstupů). Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).
V areálu sportovního centra je instalován kamerový systém se záznamem. Správcem kamerového systému je provozovatel sportcentra. Bližší informace lze získat na recepci sportcentra.
Návštěvní řád nabývá účinností dnem jeho zveřejnění v prostorách sportcentra. Provozovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoli změnit, provozní řád či jeho změny nabývají účinností dnem zveřejnění v prostorách sportcentra.
Sportcentrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu vyžití.
Tento provozní řád, je platný a účinný ode dne 20. 9. 2021.
Bc. Jiří Kilhof
provozovatel