702 175 951
Všeobecné obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Provozovatel Sportcentra Malenovice, Bc. Jiří Kilhof, se sídlem Masarykovo náměstí 35, 752 01 Kojetín, IČ 73011932, e-mail: info@sportcentrummalenovice.cz, tel.: 777626162 (dále jen „Sportcentrum“), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):
I. Úvodní ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených Sportcentrem a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Sportcentra a jeho zákazníků
2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (http://www.sportcentrummalenovice.cz/) a současně na recepci Sportcentra.
II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech Sportcentra
1. Aktuální nabídka zboží a služeb Sportcentra, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v obchodních prostorech Sportcentra na adrese: Sportcentrum Malenovice, Masarykova 1013, 763 02, Zlín-Malenovice a současně na internetové adrese Sportcentra.
2. Sportcentrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.
3. Zákazník má možnost za zboží a služby platit prostřednictvím zákaznické karty, má-li na zákaznickém účtu uložen Deposit (jak je specifikován níže), a to alespoň ve výši odpovídající hodnotě kupovaného zboží nebo služby.
III. Zákaznický účet a depozit
1. Zákazník si zřizuje u Sportcentra zákaznický účet. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole, a předání/doručení tohoto formuláře Sportcentru. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“), minimálně ve výši 100 Kč.
2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti, platební kartou na pokladně centra nebo prostřednictvím platební brány. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených Sportcentrem. Dle výše dobitého kreditu v hodnotě nad 1000 Kč, nad 2500 Kč nebo nad 5000 Kč je Zákazník přiřazen do předem definované zákaznické skupiny poskytující slevové benefity na vybrané zboží a služby dle aktuálního ceníku Sportcentra. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu.
3. Vložený kredit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného kreditu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého kreditu. Zakoupený kredit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Při čerpání kreditu budou automaticky odečítány položky s nejstarším datem vložení.
4. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese sportcentrummalenovice.cz/rezervace. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat si jednotlivé služby. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci Sportcentra.
IV. Zákaznický identifikátor
1. Po zřízení zákaznického účtu bude Zákazníkovi předána zákaznická karta, která slouží jako identifikátor k zákaznickému účtu. Zákaznická karta může být zřízena k anonymnímu účtu (platí pouze pro případ zakoupení dárkového poukazu), ze kterého může být čerpáno jakýmkoli Zákazníkem, který příslušnou zákaznickou kartu (dárkový poukaz) předloží Sportcentru, nebo k pojmenovanému účtu, se kterým může disponovat výlučně osoba uvedená jako majitel této karty a/nebo jakákoli osoba, která má kartu v držení, pokud majitel karty požádá o její převedení do režimu „přenosná“ dle konkrétních podmínek Sportcentra pro jednotlivé služby. Zákaznická karta bude Zákazníkovi vystavena oproti poplatku 50,- Kč (vč. DPH), nevztahuje-li se na tento poplatek slevový benefit dle výše Depositu. Sportcentrum má právo požadovat náhradu škody v případě poškození zákaznické karty.
2. V případě ztráty zákaznické karty je Zákazník povinen co nejdříve kontaktovat Sportcentrum, aby tuto kartu zablokovala. Sportcentrum neodpovídá za případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty zákaznické karty vzniknou.
V. Rezervace
1. Zákazník si může rezervovat aktivity sportcentra (dále jen „Rezervace“), pokud má u Sportcentra zřízen zákaznický účet, na kterém je složen Deposit ve výši odpovídající ceně jednotlivé aktivity.
2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci sportcentra, a to na základě předložení zákaznické karty a/nebo přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu a/nebo telefonicky (po provedení ověření identifikace Zákazníka).
3. Po provedení rezervace bude Zákazníkovi automaticky stržen z Depositu rezervační poplatek ve výši odpovídající ceně sportovní aktivity, s čímž Zákazník provedením rezervace souhlasí. Na tuto skutečnost bude Zákazník současně upozorněn před provedením rezervace.
4. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby, přičemž stržený rezervační poplatek bude považován za závdavek, který bude v případě zrušení rezervace vypořádán mezi stranami níže uvedeným způsobem.
5. Pokud Zákazník zruší svou rezervaci: a. více než 6 hodin před zahájením aktivity, bude mu vrácen závdavek v plné výši, a to na jeho zákaznický účet; b. minimálně 3 hodiny (od 3 hodin do 6 hodin) před zahájením aktivity, bude mu vráceno 70 % závdavku, a to na jeho zákaznický účet c. minimálně 2 hodiny (od 2 hodin do 3 hodin) před zahájením aktivity, bude mu vráceno 50 % závdavku, a to na jeho zákaznický účet d. méně než 2 hodiny před zahájením aktivity, může si Sportcentrum závdavek ponechat. V případě využití uvolněného místa není storno poplatek účtován.
6. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle Sportcentra, osobně na recepci sportcentra či elektronicky přes klientský účet.
VI. Prodej zboží a služeb přes internet
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Sportcentra jsou považovány za závazné. Podáním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a těmito Obchodními podmínkami, a že s obojím souhlasí.
2. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy či smlouvy na dodání služby (dále jen „Smlouva“). Smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení přijetí k dalšímu zpracování“, které je zasíláno Sportcentrem automaticky na e-mail Zákazníka a zároveň je uloženo v databázi Sportcentra.
3. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.
4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s koupí konkrétního zboží či s dodávkou konkrétní služby podle výběru Zákazníka. Místem dodání zboží je adresa sportcentra. Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka jeho převzetím od Sportcentra po zaplacení kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty.
5. Před zasláním objednávky Sportcentru je Zákazníku umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
6. Smlouvy jsou po svém uzavření Sportcentrem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze tomuto Sportcentru. Způsob dodání zboží Zakoupené zboží si může Zákazník vyzvednout osobně na recepci sportcentra. V případě, že si objednané zboží Zákazník nepřevezme do šesti dnů od jeho zakoupení, pokud bude zboží připraveno Sportcentrem k odběru, má Sportcentrum právo odstoupit od Smlouvy.
Platební podmínky
V internetovém obchodu (e-shopu) Sportcentra existují následující volby způsobu platby za kupované zboží nebo služby: Platební kartou
Odstoupení od smlouvy
1. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží. V případě, kdy je předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta dle předchozí věty ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je třeba, aby Zákazník o svém odstoupení od smlouvy Sportcentrum informoval, a to formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Sportcentra, nebo e-mailovou adresu: info@sportcentrummalenovice.cz nebo jiným vhodným způsobem (osobně ve sportcentru). Odstoupení od smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
3. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, vrátí mu Sportcentrum bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH. Pro vrácení platby Sportcentrum použije stejný platební prostředek, který použil Zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud Zákazník v odstoupení od smlouvy neuvede jinak. Pro vrácení platby, kterou Zákazník provedl prostřednictvím platební karty, se použije platební prostředek, který Zákazník uvedl v odstoupení od smlouvy. V žádném případě tím Zákazníkovi nevzniknou další náklady.
4. Platbu Sportcentrum Zákazníkovi vrátí po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Zákazník, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
5. V případě odstoupení od smlouvy Zákazník vrátí Sportcentru zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Zákazník bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Sportcentru bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím Zákazníkovi odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Sportcentrum má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být Zákazníkovi z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.
6. Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady nese Zákazník rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
7. Zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zboží zpět na kontaktní adresu Sportcentra nebo předá osobně na recepci centra.
8. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle Sportcentru zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
Reklamace
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) Sportcentra a právním řádem platným v ČR.
2. Reklamační řád internetového obchodu (e-shopu) Sportcentra je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.
Ostatní ustanovení
1. Sportcentrum si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku.
2. Ceny uváděné u jednotlivých druhů zboží/služeb jsou platné k okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem Sportcentru.
3. Sportcentrum má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V případě, že předmětné zboží již Zákazník uhradil, bude mu kupní cena vč. DPH vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno.
4. Odesláním elektronické objednávky Zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně DPH, přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu internetového obchodu (e-shopu) Sportcentra.
VII. Ochrana osobních dat
1. Zákazník poskytuje dobrovolně Sportcentru své osobní údaje, a to za účelem uzavírání smluv se Sportcentrem.
2. Zákazník souhlasí, aby Sportcentrum tyto údaje v rámci svých činností, zejména marketingových, zpracovávalo, tj. shromažďovalo, ukládalo na nosiče dat, upravovalo, vyhledávalo v nich, uschovávalo, třídilo, kombinovalo, používalo a likvidovalo v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Sportcentrum je oprávněno tak činit po dobu neurčitou. Tento souhlas může Zákazník kdykoli odvolat.
3. Zákazník má i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě, právo na jejich opravu a další práva stanovená v § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, o čemž byl Sportcentrem informován. Informace o těchto údajích poskytne Sportcentrum Zákazníkovi kdykoli na základě písemné žádosti.
4. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČ, DIČ, atd.), která jsou součástí objednávky nebo byla Sportcentru sdělena během registrace Zákazníka, jsou Sportcentrem považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Sportcentrum údaje o Zákazníkovi zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky (banky, balíková přeprava apod.), a to pouze v nutném rozsahu.
5. Účastí na sportovní akci, lekci či kurzu Sportcentra souhlasí Zákazník s tím, že budou pořizovány zvukové či obrazové záznamy z této akce, které mohou zachycovat také daného Zákazníka. Takovéto záznamy mohou být rozmnožovány a rozšiřovány obvyklým způsobem, a to za účelem propagace kulturních, sportovních či obdobných služeb Sportcentra. Zákazník může svůj souhlas s pořizováním zvukových či obrazových záznamů své osoby kdykoli odvolat, a to výslovným úkonem učiněným vůči Sportcentru.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky Sportcentra jsou účinné od 1.11.2015 a jsou k dispozici na recepci ve Sportcentru a na internetových stránkách Sportcentra.
Bc. Jiří Kilhof, provozovatel
REKLAMAČNÍ ŘÁD
Sportcentrum Malenovice, provozovatel Bc. Jiří Kilhof, se sídlem Masarykovo náměstí 35, 752 01 Kojetín, IČ 73011932, e-mail info@sportcentrummalenovice.cz, tel.: 777 626 162 (dále jen „Sportcentrum“ nebo „prodávající“), vydává s účinností od 1. 11. 2015 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží (dále jen „Reklamační řád“):
I. Všeobecná Ustanovení
1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Sportcentra. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje nebo dobití kreditu na aktivity sportovního centra (dále jen „zboží“ či „výrobek“).
2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.
3. Zákazník (dále také jako „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.
II. Reklamace
1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“).
2. Dojde-li ke zrušení sportovní akce, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné na základě zákazníkem uplatněné řádné reklamace.
3. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal.
4. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.
5. Místem uplatnění reklamace je Sportcentrum Malenovice, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně ve sportcentru nebo poštou či emailem.
6. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.
7. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.
8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.
9. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.
10. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
11. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.
Bc. Jiří Kilhof, provozovatel